The Struggle

Makeen: (To audience). Uncertainly. Insecurity. Horror. This is Syria in 2015. We need to get out. We aren’t safe here. (Til áhorfenda) Óöryggi. Hryllingur.  Þetta er Sýrland árið 2015. Við verðum að komast út.  Við erum ekki örugg hér.

Father: (Head in hands). We have no power and no food. My sons can’t go to school. We have to leave. We have to find our future somewhere else. We aren’t safe here.  Faðir:  (Heldur um höfuð sér) Við erum hvorki með rafmagn eða mat.  Synir mínir komast ekki í skóla. Við verðum að fara. Við verðum að finna okkur framtíð annars staðar.  Við erum ekki öruggir hér.  

Makeen: (To audience). We travelled to Lebanon but we had problems at the border.

(Til áhorfenda) Við ferðuðumst til Líbanon en lentum í vandræðum við landamærin.

Lebanese Guard: Get away. You are not welcome here. You haven’t paid.

Líbanskur landamæravörður:  Farið í burtu. Þið eruð ekki velkomnir hér. Þið hafið ekki borgað.

Makeen and Father are turned away. They approach another guard and pay a large bribe. They are allowed through.

Makeen og föður hans er snúið við. Þeir reyndu að múta  öðrum verði. Hann hleypir þeim í gegn.

Lebanese Guard: (Aggressively). Very well. You can pass. But be back in three days. You are only allowed to have a three day holiday. (Makeen and Father nod in agreement. They are frightened).

Líbanskur landamæravörður:  (Reiðilega) Jæja þá. ÞIð komist í gegn. En komið til baka innan þriggja daga. Þið fáið aðeins leyfi í þrjá daga. (Makeen og faðir hans kinka kolli til samþykkis.  Þeir eru hræddir).

Father: Makeen. We have to leave Lebanon too. We must go to Jordan.

Faðir: Makeen.  Við verðum einnig að yfirgefa Líbanon.  Við verðum að fara til Jórdaníu.

Jordanian Guard: You are not welcome here. Get away. (More bribes).

Jórdanskur landamæravörður: Þið eruð ekki velkomnir hér.  Farið í burtu (þeir reyna að múta honum).

Father: Makeen. We must go to Turkey but that is not where we will stay.

Faðir : Makeen. Við verðum að fara til Tyrklands en við viljum ekki enda þar.

Turkish Guard: You are welcome here but life will be hard.

Tyrkneskur landamæravörður: Þið eruð velkomnir hingað en lífið verður erfitt.

Father: Makeen, I insist. We must aim for Britain. 

Faðir: Makeen, Við VERÐUM að stefna á að komast til Bretlands. 

Makeen: But it is so far away.

Makeen: En það er svo langt í burtu.

Father: Your brother will join us here soon.

Faðir: Bróðir þinn ætlar að hitta okkur hér fljótlega.

Brother arrives and they embrace. 

Bróðirinn kemur og þeir fagna.

Brother: We must go to Izmir where we will travel by boat to Greece.

Bóðir: Við verðum að fara til Izmir en þaðan getum við komist með bát til Grikklands.

Makeen: I heard that there are twenty people on boats made for ten.

Makeen: Ég heyrði að það væru 20 manns á bát sem gerður er fyrir tíu manns.

They arrive at the harbour. The boat is already crammed with people.

Þeir koma að höfninni. Báturinn er þá þegar yfirfullur af fólki.

Father: That boat is too crowded. There are fifty people on it. It’s only made for ten.

Faðir: Þessi bátur er of hlaðinn af fólki. Það eru fimmtíu manns. Hann er ætlaður fyrir tíu.

Smuggler: (Aggressively) Get on the boat. We already have your money. 

Smigglari: (Reiðilega) Farið í bátinn. Það er búið að borga fyrir ykkur.

Turkish Policeman: Stop. You cannot board this boat. Come back, you. 

Tyrkneskur lögreglumaður: Stopp. Þið getið ekki farið um borð í þennan bát. Komið þið til baka.

Eventually, they manage to get on the boat. The boat is leaking and the family have to bail water out to avoid sinking.

Að lokum komast þeir um borð. Báturinn lekur og eir þurfa að ausa vatni upp úr bátnum til þess að báturinn sökkvi ekki.

Makeen: I’m frightened. This boat is sinking.

Makeen: Ég er hræddur. Báturinn er að sökkva.

Brother: Keep bailing the water out.

Bróðir: Haltu áfram að ausa vatninu.

Smuggler: (Aggressively). You must throw your bags overboard or we will sink. Do it now! (They throw their cases overboard).

Smygglari: (Reiður). Þið verðið að kasta farangrinum fyrir borð, annars sökkvum við. Gerið það strax! (Þeir henda farangrinum fyrir borð).

The boat sinks and everyone has to swim. They reach the shore – helping each other.

Báturinn sekkur og allir þurfa að synda. Þeir  hjálpast að við að ná til lands.

Father: We are alive but we are not safe. Come on; we have to walk.

Faðir: Við erum á lífi en ekki öruggir. Komið við þurfum að ganga.

They are exhausted and walk for twenty miles.

Þeir eru uppgefnir og ganga 30 kílómetra.

Makeen: How much further? I cannot go much further.

Makken: Hversu mikið lengra? Ég get ekki gengið lengra.

Brother: Come on, Makeen. Keep going. (They arrive at the police station).

Bróir: Komdu Makeen. Halftu áfram að ganga. (Þeir koma að lögreglustöðinni).

Greek Policeman: (Sternly) We will deal with you tomorrow. You can sleep there.

Grískur lögreglumaðir: (Ákeðinn) Við afgreiðum ykkur a morgun. Þið getið sofið þarna.

They are freezing cold and do not sleep.

Þeir eru að frjósa úr kulda og ná ekki að sofna.

Makeen: We eventually reach Britain. I cannot believe we have made it here and we are all alive.

Makeen: Við komumst kannski til Bretlands. Ég trúi því varla að við höfum komist hingað og séum allir á lífi.

Father: This is only the beginning. If we are to flourish, we must learn to speak English. We must read and work harder than anybody else.

Faðir: Þetta er bara byrjunin. Ef við ætlum að spjara okkur verðum við að læra að tala ensku. Við verðum að læra og vinna meira en allir aðrir.

Brother: Well, we’ve made it this far. We can do this.

Bróðir: Fyrst við komumst svona langt þá getum við þetta.

Makeen: I read everything I could find. I got better but it was so hard. I was very confused at school.

Makeen: Ég las allt sem ég gat fundið. Ég varð betri en þetta var svo erfitt og ég var mjög áttavilltur í skólanum.

English student: (Talking quickly) Where are you from? Did you come on a boat? Did you come on a lorry? Is your house blown up? 

Enskur nemandi: (Talar hratt) Hvaðan ert þú? Komst þú á bát? Komst þú með flutningabíl? Er búið að sprengja húsið ykkar?

Makeen: I’m sorry. I do not understand.

Makken: Fyrirgefðu. Ég skil þig ekki.

Makeen is sad but he is also determined. He reads more and more. Eventually he is able to speak to the other students.

Makeen er leiður en einnig einbeittur. Hann les meira og meira. Að lokum getur hann talað við hina nemendurna.

English student: Can you speak English now?

Enskur nemandi: Getur þú núna talað ensku?

Makeen: Yes. I improve. My journey has been hard but I am trying.

Makeen: Já. Mér hefur farið fram. Þetta hefur verið erfitt en ég er að reyna.

English student: Come to the cinema tonight. It will be fun. (They are friends and leave together).

Enskur nemendi: Komdu í bió í kvöld. Það verður gaman. (Þeir eru vinir og fara saman).

Makeen: It is my final exam tomorrow. I have worked so hard for this.

Makeen: Það er loka próf hjá mér á morgun. Ég hef lagt svo hart að mér fyrir þetta. 

English student: You will be fine, Makeen. You have made so much progress.

Enskur nemandi: Þetta mun ganga vel hjá þér Makeen. Þér hefur farið svo mikið fram.

Teacher: Makeen, we are so proud of you.

Kennari: Makeen, við erum svo stolt af þér.

Father and brother: Makeen, we are so proud of you.

Faðir og broðir: Makeen, við erum svo stoltir af þér.

Makeen: We have stuck together and we have survived. We have struggled but it has been worth it. Nothing comes for free in this world but people are prepared to help us. Everybody, if you listen, if you practise, if you learn every day, then you give yourself a chance to succeed. I miss my home of Hama in Syria but I have a new home now.

Makeen: Við höfum staðið saman og við komumst af. Við höfum haft mikið fyrir þessu en það var þess virði. Ekkert er ókeypis í þessum heimi en folk er tilbúið til að hjálpa okkur. Allir, ef þú hlustar, ef þú æfir þig, ef þú lærir á hverjum degi, þá skapar þú þér tækifæri til að ná árangri. Ég sakana heimilisins í Hama í Sýrlandi en ég á nýtt heimili núna.

English student: Yes. We’re pleased to have you here with us. Come on. Cinema or football? (They shake hands and leave the stage).

Enskur nemandi: Við erum ánægð að hafa þig hér með okkur. Komdu. Bíó eða fótbolti? (Þeir takast í hendur og yfirgefa sviið.

Categories: Islenska

%d bloggers like this: